תנאים והתניות

אנא קרא את התנאים והתניות שלהלן בעיון לפני השימוש באתר זה. כל משתמשי אתר זה מסכימים כי הגישה והשימוש באתר זה כפופים לתנאים וההתניות הבאים ולכל חוק רלוונטי אחר. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש באתר זה.

זכויות יוצרים

כל התוכן הנכלל באתר זה, לרבות אך לא רק בצורת טקסט, גרפיקה או קוד, מוגן בזכויות יוצרים כעבודה משותפת על פי חוקי הזכויות של ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים אחרים, והוא רכושה של HoodieBuddie™ . העבודה המשותפת כוללת עבודות שניתנו ברישיון בכפוף לזכויות יוצרים 2010  ל-  HoodieBuddie ™., כל הזכויות שמורות ל HoodieBuddie ™ . הרשות ניתנת להעתקה אלקטרונית והדפסת חלקים של אתר זה בתדפיסים למטרה הבלעדית של ביצוע הזמנה עם HoodieBuddie ™ או רכישת מוצרי .HoodieBuddie™  הינך רשאי להציג, ובכפוף להגבלות או לסייגים המפורטים בקשר לחומרים מסוימים, להוריד או להדפיס חלקים של המידע מאזורים שונים של האתר אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, או לבצע הזמנה עם HoodieBuddie ™  או לרכוש מוצר HoodieBuddie ™ . כל שימוש אחר, לרבות אך לא רק של העתקה, הפצה, הצגה או העברת תכנים של אתר זה אסורה בהחלט, אלא אם אושרה על יד. HoodieBuddie   כמו כן, אתה מסכים לא לשנות או למחוק אף אחת מההודעות הקנייניות מהחומרים שהורדו מהאתר.

סימנים מסחריים

כל הסימנים המסחריים, סימני שירות והשמות המסחריים של HoodieBuddie™  הנמצאים בשימוש באתר הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HoodieBuddie™  .

כתב ויתור אחריות

אתר זה, החומרים והמוצרים בו מסופקים “כמות שהם” וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. HoodieBuddie™  מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לגבי סחירות או כשירות המוצר לשם מטרה מסויימת ואי-הפרת זכויות יוצרים, במידה המירבית המותרת על פי החוק. HoodieBuddie™   אינה מצהירה או מתחייבת שלא יהיו טעויות או תקלות בפונקציות באתר, שהתקלות יתוקנו, או שאתר זה או השרת שמאפשר את זמינות האתר יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. HoodieBuddie™ אינה מצהירה או מתחייבת לגבי השימוש בחומרים באתר זה מבחינת תקינותם, נכונותם, התאמתם, יעילותם, דייקנותם, אמינותם או אחר. מדינות מסוימות אינן מתירות מגבלות או הכללות על אחריות, כך שייתכן שההגבלות שלעיל אינן חלות עליך.

הגבלת אחריות

HoodieBuddie™ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או בעקיפין שנגרמו משימוש, או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר זה או מביצועי המוצרים, גם אם HoodieBuddie™  קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים כאלה כאמור. ייתכן שהחוק החל אינו מתיר את ההגבלה של הדרת חבות או נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלה או השלילה שלעיל אינה חלה עליך.

שגיאות דפוס

אם מוצר  HoodieBuddie™ מופיע בטעות במחיר שגוי,  HoodieBuddie™  שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה שבוצעה עבור המוצר המפורט במחיר השגוי בין אם הזמנתך אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במידה וכרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה,  HoodieBuddie™  תזכה את חשבון כרטיס האשראי שלך בסכום המחיר השגוי.

סיום

תנאי שימוש אלה חלים על הגישה שלך לאתר ו/או השלמת תהליך הרישום או הקניות. תנאים והתניות אלה, או כל חלק מהם, עשויים להשתנות על ידי HoodieBuddie™  ללא הודעה מוקדמת בכל עת, מכל סיבה שהיא. ההוראות הנוגעות לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, כתב ויתור, הגבלת אחריות, שיפוי ושונות, תישארנה בתוקף גם לאחר סיום השימוש באתר.

הודעה

HoodieBuddie™ עשויה לשלוח לכם התראה במייל, הודעה כללית באתר, או בדרך אחרת לכתובת שסיפקת לחברה.

שונות

שימוש באתר זה כפוף בכל המובנים לחוקי מדינת קליפורניה, ארה”ב, ללא קשר לבחירה של הוראות החוק, ולא על-פי האמנה של האו”ם משנת 1980 בדבר חוזים למכר טובין. אתה מסכים כי סמכות השיפוט והמקום בכל הליך משפטי שהוא הנובעים או קשורים בין במישרין ובין בעקיפין או באתר זה (לרבות אך לא רק לרכישה של מוצר החברה) יתקיימו בבתי המשפט המדינתי או הפדרלי הממוקמים במחוז לוס אנג’לס, קליפורניה. כל עילת תביעה או תביעה שתהיה לך בקשר לאתר (לרבות אך לא רק לרכישת המוצר של(HoodieBuddie™   חייבת להתחיל תהליך בתוך שנה אחת (1) לאחר התביעה או עילת התביעה. כשלונה של  HoodieBuddie™ לדרוש או לאכוף ביצוע קפדני של כל הוראה של תנאי שימוש אלה לא תתפרש כויתור על כל הוראה או זכות.  גם לא מהלך ההתנהלות בין הצדדים ולא מסחר בפועל יגרמו לשנות כל אחד מתנאי שימוש אלה.  HoodieBuddie™ רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד בכל עת וללא הודעה מראש.

שימוש באתר

הטרדה בכל צורה או דרך האתר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, צ’אט, או על ידי שימוש בשפה גסה או פוגענית, אסורה בתכלית האיסור. התחזות לאחרים, לרבות HoodieBuddie™  או עובד מורשה אחר, מארח, או נציג, כמו גם חבר או מבקר אחר באתר אסורה. אינך רשאי להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר כל תוכן המהווה לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פולשנות לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר לא חוקי, או כל פעולה שעשויה להוות או לעודד עבירה פלילית, להפר זכויות של כל צד או שבכל מקרה אחר עלולה לגרום חבות או עבירה על חוק כלשהו. אינך רשאי להעלות לאתר תכנים מסחריים או להשתמש בו על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.

כתב ויתור השתתפות

HoodieBuddie™  לא יכולה ולא תבדוק את כל התכתובות והחומרים הנוצרים או מוצגים על ידי המשתמשים אשר נכנסים לאתר, ואינה אחראית בשום אופן על התוכן של חומרים ותכתובות אלו. אתה מכיר בעובדה בכך שניתנת לך היכולת להציג ולהפיץ תוכן שנוצר על ידי משתמשים באתר, HoodieBuddie™ פועלת רק כצינור סביל להפצת החומר ואינה נוטלת על עצמה כל התחייבות או אחריות בקשר לתכנים או לפעילות באתר. עם זאת, HoodieBuddie™ שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לסלק תכתובות או חומרים אשר לפי קביעתה הינם (א) מעליבים, משמיצים, או מגונים, (ב) הונאה, רמאות או הטעיה, (ג) הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכות קניין רוחני של אדם אחר או (ד) פוגעני או לא מקובלים מכל בחינה על החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולא להזיק – HoodieBuddie™ , נושאי המשרה בה, המנהלים, העובדים, השליחים, מעניקי הרישיונות והספקים שלה (להלן “ספקי שירות”) מפני ונגד כל הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאי שימוש אלה או מכל פעילות הקשורה לחשבון שלך (כולל התנהגות רשלנית או פסולה) על ידך או כל אדם אחר בעל גישה לאתר באמצעות חשבון האינטרנט שלך.

קישורים לצד שלישי

על מנת לספק לך שירות רב ערך,  HoodieBuddie™ עשויה להכניס קישורים לאתרים המופעלים על ידי צד שלישי. עם זאת, גם אם הצד השלישי קשור עם החברה, לחברה אין שליטה על קישורים אלה, שלכל אחד מהם יש שיטות הגנה על פרטיות ואיסוף נתונים נפרדות ועצמאיות לחברה. קישורים אלה הינם לנוחותך בלבד ולכן הגישה שלך אליהם הינה על אחריותך בלבד. עם זאת, HoodieBuddie™  שואפת להגן על היושרה של האתר שלה באינטרנט והקישורים המוצגים בו ולכן היא מבקשת לקבל משוב, לא רק עבור האתר שלה, אלא גם עבור אתרים שהיא קשורה אליהם גם כן (לרבות אם קישור ספציפי אינו פעיל).